Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας της εταιρείας μας που παρέχεται στον επισκέπτη, από την επίσκεψη του σε αυτήν, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστότοπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου.
Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τη νομοθεσία. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους χρήστες του ιστοτόπου μας για τις αλλαγές αυτές. Αντ’ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστοτόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR). Από 29-08-2019 ισχύει και εφαρμόζεται ο ν.4624/2019 (ΦΕΚ 137 Α) σε προσαρμογή και εναρμόνιση με τον από 25-05- 2018 Γενικό κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ( ΕΕ 2016/679) καθώς και της οδηγίας (ΕΕ 2016/680) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ,με τον οποίον ενισχύεται το πλαίσιο της προστασίας των υποκειμενικών δεδομένων, όσο αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.α., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά του επισκέπτη/χρήστη. Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.


Η παραχώρηση των Δεδομένων στην ιστοσελίδα μας , μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή να είναι προαιρετική. Ο ιστότοπος «woodresin» συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα αναφορικά με τους χρήστες:

Πληροφορίες που υποβάλλονται εθελοντικά από τον επισκέπτη/χρήστη.

Ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη όταν επιλέγετε να μας δώσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας «woodresin», ακόμη και όταν μας στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θέτοντας υπόψιν μας ένα ερώτημα.

Ενδέχεται να τηρήσουμε το απεσταλμένο μέσω των φορμών επικοινωνίας περιεχόμενο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα.

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω αυτών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών.

Νομιμοποιητική βάση χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων:

Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον: έχετε συναινέσει προς τούτο ή η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η woodresin, τα οποία κατισχύουν του συμφέροντος ή των έννομων δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας που επιβάλλουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.


Επιπλέον, εκ του νόμου και χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεσή σας, δικαιούμαστε να χρησιμοποιούμε:
(α) προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε συλλέξει από δημόσια προσβάσιμες πηγές για να επικοινωνούμε μαζί σας τηλεφωνικά για τον ανωτέρω σκοπό επεξεργασίας, αφού έχουμε επιβεβαιώσει ότι δεν έχετε δηλώσει προς τον τηλεπικοινωνιακό πάροχo σας ότι δεν επιθυμείτε γενικώς να δέχεστε τέτοιες κλήσεις ή
(β) τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της
πώλησης προϊόντων με τη woodresin , για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού επεξεργασίας των
δεδομένων σας. Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με τρίτους.

Τα δικαιώματά σας:
Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας τους ή αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή και ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό της παρούσας Πολιτικής.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για όσο διάστημα επιτρέπεται ή επιβάλλεται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της συναίνεσής σας, θα συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε μέχρι ανακλήσεως αυτής.